2020-03-20

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. nieruchomości.

 

I. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu ds. nieruchomości powinien spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełnia inne wymogi określone w przepisach prawa, w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 5. korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. nie był karany, i wykaże brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub 
 7. karno-skarbowych;
 8. złoży właściwemu ministrowi oświadczenie lustracyjne lub złoży informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
 9. posiada wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 10. jest dobrego stanu zdrowia i brak jest wobec niego przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 11. posiada znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku;
 12. posiada wyróżniające zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swobodę poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich.

II. Ponadto kandydaci powinni:

 1. posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 2. posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 3. posiadać specjalistyczną wiedzę o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje.

III. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Celem spełnienia ww. wymogów kandydat zobowiązany jest przedstawić w oryginale oświadczenie kandydata, że w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wskazanych w pkt a) – e). 

 

IV. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 1. list motywacyjny, zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. nieruchomości, wraz ze wskazaniem numeru telefonu, adresu korespondencyjnego i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
 2. określenie stanowiska na które kandyduje;
 3. życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu kontaktowego);
 4. aktualny, nie starszy niż 30-dniowy oryginał zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 5. poświadczone kopie następujących dokumentów:
  • dyplomu ukończenia uczelni wyższych;
  • świadectw pracy (lub zaświadczenia o zatrudnieniu);
  • potwierdzających posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 6. oświadczenie kandydata o:
  • ukończeniu studiów wyższych;
  • stażu pracy oraz doświadczeniu wymaganym na stanowisko, na które kandydat aplikuje;
  • korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
  • braku toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych wobec kandydata;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  • oświadczenie kandydata o złożeniu właściwemu Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).
 7. oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach osoby prawnej, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję, za wszystkie okresy, w których kandydat pełnił taką funkcję;
 8. oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności społecznej lub zarobkowej, która może powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie, w przypadku gdy kandydat prowadzi taką działalność albo oświadczenie o nieprowadzeniu takiej działalności;
 9. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata;
 10. oświadczenie, że w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wskazanych w pkt III lit.  a) – e).

Odpisy dokumentów, o których mowa w pkt 5) mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Oświadczenia, o których mowa w pkt 6), 7), 8) i 10) powinny być złożone przez kandydata w oryginale. 

 

V. Informacje o Spółce dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.cpk.pl.

 

VI. Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. nieruchomości spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o.”

 

VII. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 10.00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa). Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu. 

 

Przyjmujący zgłoszenie wyda, na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające datę i godzinę przyjęcia.

 

Zgłoszenia mogą być również przesyłane pocztą kurierską lub przesyłką poleconą na adres Spółki: Centralny Port Komunikacyjny sp. z  o. o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. W takim wypadku decyduje termin wpływu pod podany adres.

 

Każdy z kandydatów ma prawo do wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

 

VIII. Rada Nadzorcza przewiduje trzy etapy postępowania:

 1. I etap – ogłoszenie o wszczęciu postępowania, przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja pod względem formalnym zgłoszeń kandydatów i kwalifikacja kandydatów do kolejnego etapu;
 2. II etap – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wyłonionymi w I etapie;
 3. III etap – wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. nieruchomości.

IX. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 31 marca 2020 r.

 

X. Kandydaci spełniający wymogi określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w dniach 1 – 3 kwietnia 2020 r. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134, lub w formie telekonferencji lub videokonferencji. O terminie i sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien okazać dokument tożsamości. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu. Z uwagi na szczególne okoliczności termin, miejsce lub sposób rozmów kwalifikacyjnych może ulec zmianie, o czym kandydaci zostaną wcześniej poinformowani.

 

XI. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

 1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 2. doświadczenie związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 4. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 5. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 6. znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki;
 7. doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce;
 8. kierunki strategii rozwoju Spółki zaprezentowane przez kandydata;
 9. wiedza i doświadczenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

XII. Rada Nadzorcza po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem dokonuje jego oceny przyznając, w odniesieniu do zagadnień wskazanych w pkt XI powyżej, punkty w skali od 0 pkt do 5 pkt, gdzie 5 pkt oznacza uzyskanie przez kandydata oceny najwyższej.

 

XIII. Rada Nadzorcza Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu powiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

 

XIV. W przypadku wyboru i powołania z Członkiem Zarządu ds. nieruchomości zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.).

 

XV. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

XVI. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zmiany terminów wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, o czym powiadomi kandydatów telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

 

XVII. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania, mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

XVIII. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza może dokonać wyboru na stanowisko Członka Zarządu ds. nieruchomości kolejnego najwyżej ocenionego kandydata albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

 

XIX. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnił kryteriów określonych pkt I, II, III ogłoszenia lub nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt IV, Rada Nadzorcza decyduje o zakończeniu postępowania bez wyłaniania kandydatów. 

 

XX. Niezależnie od postanowień pkt XIX powyżej, Rada Nadzorcza uprawniona jest do podjęcia w każdej chwili decyzji o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydatów. 

 

XXI. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, bez wyłonienia kandydata na stanowisko, w każdym czasie i bez podania przyczyn. 

 


 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa (dalej: „CPK sp. z o. o.” bądź „ADO”). 

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu ds. nieruchomości.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:

 1. Pani/Pana zgoda - (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 2. ustawa z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. 2019, poz. 1302 ze zm.) - (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. prawnie usprawiedliwiony interes CPK sp. z o. o., w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO). 

Podanie dodatkowych danych osobowych, wykraczających poza wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym  jest dobrowolne i wymaga Pani/Pan wyraźnej zgody. 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania postępowania kwalifikacyjnego. 

 

Możemy przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie Radzie Nadzorczej i Wspólnikowi CPK sp. z o. o. oraz osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Ponieważ podstawą przetwarzania danych może być wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wniosek o wycofaniu zgody na adres mailowy: sekretariat@cpk.pl.

 

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się